Stäng
Logga in
Logga in
Ny kund webbshop?
Glömt lösenordet?

Avgasrenande system - Hur fungerar de?

I dagens bilar finns det flera olika system som renar avgaserna. De kan skilja sig åt och fungera på olika sätt beroende på vilken motortyp man har. Dessutom finns det felaktiga myter om att de har en stor negativ påverkan på motoreffekten. Det finns oseriösa företag som erbjuder bortkoppling av avgasreningen men det är inget vi utför. BSR är remissinstans åt riksdagen i denna fråga där Transportstyrelsen föreslagit att det även ska bli straffbart att manipulera avgasreningen. Förslaget är böter eller fängelse i upp till 6 månader.

EGR

 • Exhaust Gas Recirkulation - Avgas återledning.
 • System för att minska kväveoxidutsläppen.
 • Påverkar ej motoreffekten negativt.
 • Effektiviserar förbränningen & möjliggör minskad bränsleförbrukning.
 • Ger sänkt bränsleförbrukning genom minskade pumpförluster.

En felaktig myt är att EGR påverkar motoreffekten negativt och att man frigör mer hästkrafter genom att koppla ur systemet. I våra tester har vi inte kunnat se några sådana samband utan rekommenderar att man inte manipulerar systemet. Därför erbjuder vi inte någon egr eller dpf delete. Förkortningen EGR står för Exhaust Gas Recirkulation (Avgas återledning) och det används för att minska Kväveoxidutsläppen från förbränningsmotorer. Detta görs genom att återleda en del avgaser till motorns insugningsrör. Kväveoxid är en farlig gas som bland annat leder till luftvägssjukdomar och bidrar till försurningen av vår miljö. Gasen bildas i förbränningsrummet vid högt tryck och hög temperatur. EGR-systemet gör att förbränningstemperaturen minskar och gör förbränningen mer effektiv. Genom en effektiv användning av EGR kan bland annat pumpförlusterna minskas vilket i sin tur även leder till en minskad bränsleförbrukning.

Egr image

DPF

DPF image
 • Diesel Particulate Filter - Diesel partikelfilter.
 • Filter för att fånga upp farliga partiklar i avgaser (dieselmotorer).
 • Påverkar ej motoreffekten negativt.
 • Filtret rengörs automatiskt.

Precis som för flera andra system som har till uppgift att rena avgaserna finns det myter om att DPF-systemet försämrar motoreffekten. I våra tester har vi inte kunnat se några sådana samband utan rekommenderar att man inte tar bort eller manipulerar systemet. DPF är en anordning för att fånga upp partiklar i avgaserna. Främst handlar det om kolväten men även kol och oorganiska ämnen som svavel och aska tas om hand. Dieselpartiklar som kommer ut i naturen kan bland annat orsaka andningsbesvär, hjärt- och kärl- sjukdomar, lungcancer men även astma och försämrad lungutveckling hos barn. Med andra ord är det ett bra system som gör nytta. Filtret är oftast underhållsfritt och rengörs automatiskt vid körning i motorvägsfart.

OPF

 • Otto Particulate Filter - partikelfilter för Ottomotorer.
 • Filter för att fånga upp farliga partiklar i avgaser (bensinmotorer).
 • Påverkar motoreffekten marginellt.
 • Rengörs automatiskt.

Precis som DPF (Diesel Partikelfilter) är OPF (partikelfilter för Ottomotorer) ett filter som fångar upp farliga partiklar i avgaser från bensinmotorer. Det hand- lar främst om kolväten men även kol och oorganiska ämnen som svavel och aska tas om hand. Partiklarna kan annars orsaka andningsbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer men även astma och försämrad lungutveckling hos barn. Filtret rengörs automatiskt vid körning i motorvägsfart och i våra tester har vi bara kunnat se en marginell påverkan av motoreffekten.

OPF image

ADBLUE

ADBLUE image
 • Vätska till dieselmotorer som minskar utsläpp av kväveoxider.
 • Fylls på i separat behållare.
 • Påverkar ej motoreffekten negativt.
 • Blandas med avgaserna.

AdBlue är ett produktnamn på en vätska som används för dieselmotorer för att minska utsläppen av kväveoxider. Kväveoxid är en farlig gas som bildas i förbränningsrummet vid högt tryck och hög temperatur som kan leda till luftvägssjukdomar och skapa försurning av vår natur. AdBlue fylls på i en separat behållare och som blandas med avgaserna före katalysatorn. I huvudsak består vätskan av vatten och urea (urinämne, karbamid) som i processen omvandlar kväveoxid till ofarligt kväve och vatten. I våra tester har vi inte kunnat se att AdBlue systemet har någon negativ påverkan på motor- effekten.

Stäng
Stäng