Rengöringskit

Rengöringskit

Pris per set:

169:-

Lägg i kundvagn
Fri frakt över 2.000:-
Snabba leveranser
Säkra betalningar
Utför montering
Produktinfo

200ml filterolja
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förpackningen förvaras på väl ventile-rad plats. Förvaras åtskilt från antänd-ningskällor - Rökning Förbjuden. Undvik inandning av ånga/dimma. Sörj för god ventilation. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50C Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Explosiva ångor kan bildas vid otillräcklig ventilation. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall


500ml rengöringsmedel (räcker till ca. 3 tvättar)
Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring kontakta
genast läkare.Innehåller: anjoniska tensider <5%.Det är viktigt att man följer skötselanvisningarna:
Skötselanvisningar och manualer för Sportluftfilter / Opti-Flow.
Det skall tvättas och oljas in minst var 1000-1500 mil, beroende på årstid och typ av vägar.

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
Artikelnummer: 4690111
Stäng
Stäng